فرق بین ورودی گوگل ارزان و ورودی گوگل ویژه چه می باشد ؟

در ورودی گوگل ارزان 50 درصد ورودی ها با آی پی خارجی و 50 درصد ورودی ها با آی پی ایرانی و 100 درصد از سیستم عامل دستکاپ می باشد .
اما در ورودی گوگل ویژه 70 درصد ورودی ها از سیستم عامل دستکاپ و 30 درصد ورودی ها از سیستم عامل موبایل بوده که 100 درصد ورودی ها با آی پی ایرانی می باشد .